Master Shi Lian Zhen

Master Shi Lian Zhen

Thượng Sư Thích Liên Trấn, người sáng lập Tam Luân Lôi Tạng Tự, ngày 9 tháng 9 năm 2009 đã được Liên Sinh Hoạt Phật tứ thụ Kim Cương A Xà Lê quán đỉnh, pháp hiệu Lỉên Trấn và xác nhận là Hắc Liên Hoa Đồng Tử tại Chân Phật Mật Uyển, Tây Nhã Đồ. Với tước hiệu này Thượng Sư Liên Trấn khả dĩ uy phong bát diện, uy trấn bát phương.

Thượng Sư là một nhà tu hành, cũng lại là một thày thuốc Bắc tài giỏi. Thâm tâm Thượng Sư luôn tôn kính Phật Trời, thương yêu nhân loại.

Thượng Sư dành nhiều thời gian để làm lợi ích cho chúng sinh. Thượng Sư lại là người có nhiều kinh nghiệm quý báu về Pháp vụ, luôn kính Sư, trọng Pháp từ đó mà Đạo Tràng phát triển. Thượng Sư hoà hợp với mọi người nhưng bản thân thì rất trang nghiêm, giữ giới luật, đối đãi bình đẳng với mọi người.

Đặc biệt Thượng Sư luôn xử dụng Chánh Tri và Chánh Kiến để phán đoán mọi việc, kiên trì trong nguyên tắc tất cả vì người khác và mong muốn mọi người tư tưởng được đả thông.